Sovyatnik - The Owl's Nest
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Sovyatnik - The Owl's Nest

Your Online Nestle
 
HomeHome  ÏîðòàëÏîðòàë  GalleryGallery  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  

 

 Âèäæàÿäàøàìè

Go down 
AuthorMessage
Owlet
Guardian
Guardian
Owlet

Number of posts : 131431
Location : Sovyatnik
Registration date : 2006-04-06

Âèäæàÿäàøàìè Empty
PostSubject: Âèäæàÿäàøàìè   Âèäæàÿäàøàìè EmptySat Oct 29, 2016 1:04 pm

Âèäæàÿäàøàìè (áåíã. বিজয়াদশমী, êàíí. ವಿಜಯದಶಮಿ, ìàëàÿë. വിജയദശമി, ìàðàòõ. विजयादशमी, íåïàëüñê. विजया दशमी, òàì. விஜயதசமி, òåëóãó విజయదశమి) èëè äàøàðà (áåíã. দশেরা, êàíí. ದಸರ, ìàëàÿë. ദസറ, ìàðàòõ. दसरा, òåëóãó దసరా) — èíäóèñòñêèé ôåñòèâàëü, ñèìâîëèçèðóþùèé ïîáåäó äîáðà íàä çëîì è øèðîêî ïðàçäíóåìûé èíäóèñòàìè â Èíäèè è çà å¸ ïðåäåëàìè.  Íåïàëå — ýòî êðóïíåéøèé ïðàçäíèê ãîäà, êîòîðûé îòìå÷àþò ïîñëåäîâàòåëè ðàçíûõ ðåëèãèé.
Âèäæàÿäàøàìè îòìå÷àåòñÿ îñåíüþ, íà äåñÿòûé äåíü ñâåòëîé ïîëîâèíû ìåñÿöà àøâèíà ïî èíäóèñòñêîìó êàëåíäàðþ.  ýòîò äåíü ïðàçäíóåòñÿ ïîáåäà Ðàìû íàä äåìîíè÷åñêèì ïðàâèòåëåì Ëàíêè Ðàâàíîé è ïîáåäà Øàêòè íàä äåìîíîì Ìàõèøàñóðîé. Âèäæàÿ-äàøàìè — ýòî òàêæå äåñÿòûé äåíü Íàâàðàòðè.  ýòî âðåìÿ íàñòóïàåò ïåðèîä ñáîðà óðîæàÿ è èíäóèñòû ïîêëîíÿþòñÿ áîãèíå-ìàòåðè Äóðãå, ïðîñÿ å¸ áëàãîñëîâåíèé íà íîâûé óðîæàé.
Âèäæàÿäàøàìè 1280px-Durga_Puja_DS

_________________
Âèäæàÿäàøàìè D704877b4730bfc3885fa6a3a5bd8970 Âèäæàÿäàøàìè 73f18c20cebb37c7caaf9867539bebffÂèäæàÿäàøàìè 6a3f66f6b416c169a419622cb044bbe1Âèäæàÿäàøàìè 41213503Âèäæàÿäàøàìè Sova1310Âèäæàÿäàøàìè B36db2f5543ee563adfe58c3702fe583Âèäæàÿäàøàìè Av-25660
Âèäæàÿäàøàìè 633ef3a3b3ff
Back to top Go down
 
Âèäæàÿäàøàìè
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Sovyatnik - The Owl's Nest :: Bird Talks :: World Cultures-
Jump to: